علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

دانشگاه علمی کاربردی واحد آگاهان نیرو

www.tabnak.ir
افشاگری آقای رئیس درباره تخلفات صورت گرفته در دانشگاه علمی ...
16 جولای 2016 ... محمد اخباری در این رابطه گفت: «ببینید در دانشگاه جامع علمی کاربردی .... ای به قدمت 17 استاندار، مدیر کل و پیمانکار/ با بیمارستان‌های پلاسکویی.

ieht.ac.ir
موسسه آموزش عالي علمي كاربردي صنعت آب و برق - خانه
بازديد وزير نيرو از مجتمع عالی آموزشی و پژ وهشی خراسان ... انعقاد تفاهم نامه همکاری بین موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق و انجمن حمایت از انرژی های ...
www.nmi-uast.ac.ir
سایت رسمی مرکز علمی کاربردی نیرومحرکه
معرفی مرکز, ریاست مرکز, معاونت آموزش, معاونت پشتیبانی دانشجویی, امور پژوهشی و انجمن های علمی تخصصی, مدرسان, تحصیلات تکمیلی, کانون دانش آموختگان ...
www.hadi-institute.ir
ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﻮدﻣﺎﻧﻲ - ﻫﺎي ﻛﺎرداﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺠﺮي دوره آدرس و ﺷﻤﺎر
ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﭼﻬﺎرراه ﻣﻴﻨﻲ ﺳﻴﺘﻲ. ٢٩٩٤٣٦٦٢. ٠٢١. داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻬﺮان. ﻣﻴﺪان ﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻪ. -. ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻧﻬﻢ. (. ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻮرﻳﺎن. -). ﭘﻼك. 43. ٢٢٨٠٤٥٢٠. ٠٢١. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ. -. ﻛﺎرﺑﺮدي. آﮔﺎﻫﺎن ﻧﻴﺮو. ﻣﻴ.
hse-eng.ir
درباره ما – مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE
دانشگاه جامع علمی کاربردی (آگاهان نیرو). ایمنی و بهداشت محیط کار. ترم اول. 1393- 1394. مدرس. دانشگاه جامع علمی کاربردی (آگاهان نیرو). عوامل زیان آور محیط کار و اندازه  ...
www.ieht-gtc.com
واحد آموزشی گیلان: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق - واحد آموزشی گیلان ... دانلود اولین نامه تقویم آموزشی وزارت نیرو به شیوه ی آموزش یادگیری سیار دا. ادامه مطلب.
uast-parsoilco.com
ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺸﺎوره ﺳﻴﺎﺣﺘﻲ - ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ 14 ﺧﻴ - دانشگاه علمی ...
88775011-13. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ. ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮﻳﺎران ... وﻟﻴﻌﺼﺮ،ﭘﻼك. 10. 66088379-80. ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش. ﻋﻠﻤﻲ. ﻛﺎرﺑﺮدي ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺗﻬﺮان ..... ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي آﮔﺎﻫﺎن ﻧﻴﺮو.
www.uast.ac.ir
آدرس و شماره تماس مراکز تهران - دانشگاه جامع علمی کاربردی
مركز آموزش علمی - كاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان تهران. میدان تجریش-خ امیرابراهیم ..... 48224966. 67. مركز آموزش علمی - كاربردی شركت آسانسورسازی دماوند.