علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

دانشگاه علمی کاربردی تایدواتر خاورمیانه بندرعباس

www.tinn.ir
تین نیوز - افتتاح نخستین هنرستان علوم و فنون دریایی هرمزگان به ...
14 نوامبر 2015 ... وی افزود: بر همین اساس شرکت تایدواتر با توجه به نیازهای سازمانی و شناختی ... علمی‌کاربردی تایدواتر را با اخذ مجوز از دانشگاه علمی‌کاربردی و سازمان ...

www.uast-farhang-honar.ir
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر - جلسه کارگروه تخصصی ...
24 ژانويه 2017 ... به گزارش روابط عمومی موسسه به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، در این ... علمی کاربردی شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه-انزلی، اپراتوری ...
karafarini.mcls.gov.ir
رزومه کاری رئیس کانون هرمزگان
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ، ﺧﯿﺎﺑﺎن داﻣﺎﻫﯽ ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﻮﻫﺮان. 6 ... داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. -3. ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ. : -. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ. -. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ... 84. ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﺪ واﺗﺮ. ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ. ﺧﺪﻣﺎت. ﺑﻨﺪري. ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ. ﺗﻬﺮان. -. ﺧﯿﺎﺑﺎن. وزرا. -. ﭘﻼك. 80. 4. 84. -. 82 ... داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس. 2.
houast.ir
دانشگاه علمی کاربردی واحد استان هرمزگان
دانشجویان; پاسخگویی به درخواست ها / شکایات; واحد استان; مراکز ... کلیه حقوق این سامانه متعلق به دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان بوشهر می باشد.
ghaph.ir
علی اسفندیاری - موسسه کارسازان وادی قاف
سوابق کاری. ۱۳۸۶ تا کنون: رئیس واحد انفورماتیک و خدمات نوین بانک رفاه اداره امور شعب استان هرمزگان ... ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۰: مدرس حق التدریس دانشگاه علمی کاربردی واحد تایدواتر خاورمیانه ... بندرعباس، خیابان رسالت شمالی، ساختمان سپاهان، طبقه ۴، واحد ۱۶.
www.hormozgan.ac.ir
دفتر نظارت و ارزیابی - دانشگاه هرمزگان
ايجاد هماهنگي با واحدهاي تابعه در دانشگاه به منظور جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز. ... استخراج گرديده وبه اطلاع اعضاي محترم هيأت علمي ومسؤولين ذيربط دانشگاه ميرسد .
www.bandarabbas.iastjd.ac.ir
موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد ...
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس. ... آغاز مهلت ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی · قابل توجه دانشجویان کارشناسی دارای مدرک ...
www.farasahel.ir
شرکت آموزش فناوری ساحل و فراساحل
برگزاری مراسم روز معلم · مجموعه قوانین آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی · تقویم آموزشی · اخبار دوره ... کانال تلگرام واحد بندر عباس https://telegram.me/tidewateruni.
www.uast-jdanzali.ac.ir
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی انزلی
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شعبه انزلی در سال 1381 به همت ... آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه جامع علمیکاربردی استان گیلان با ...
ho.uast.ac.ir
رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰ - هرمزگان
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزي-ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ. ﺗﺮﻣﯽ. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري. 160. ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ-ﮐﺎرﺑﺮدي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﮐﺎرداﻧﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي اﯾﻤﻨﯽ و ...