علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

دانشگاه جامع علمی کاربردی بندر لنگه

www.uast-ardebil.blogfa.com
علاقه‌مندان دانشگاه جامع علمی-کاربردى - اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور
8 مارس 2011 ... علاقه‌مندان دانشگاه جامع علمی-کاربردى - اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور - اردبیل. ... بندر لنگه – خيابان دانشگاه جامع علمي- كاربردي -مركز آموزش علمي ...

jdhor.ac.ir
جهاد دانشگاهی هرمزگان > علمی کاربردی > رشته های مرکز
محل قرارگیری: علمی کاربردی رشته های مرکز ... دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد استان هرمزگان دورههای موجود در مراكز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس ...
www.uastl.com
دانشگاه جامع علمي کاربردي بندر لنگه
رئیس دانشگاه علمی کاربردی بندرلنگه گفت: اداره کار باید محلی برای سیاستگذاری کار باشد تا یک دادگاه کاری که فقط به بحث بیمه بیکاری و شکایات بپردازد.
ho.uast.ac.ir
آدرس و تلفن مراکز آموزش علمی کاربردی استان هرمزگان - دانشگاه جامع ...
کاربردی تحت نظارت و وابسته دانشگاه جامع علمی. کاربردی واحد استان ... خیابان. دانشگاه. جامع. بندر لنگه. مرکز. آموزش. علمی. کاربردی. واحد. یک. هرمزگان. ) بندرلنگه.
ho.uast.ac.ir
رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰ - هرمزگان
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزي-ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ. ﺗﺮﻣﯽ. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري. 160. ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ-ﮐﺎرﺑﺮدي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﮐﺎرداﻧﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي اﯾﻤﻨﯽ و ...
www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. ... سامانه علم سنجی ... ورود به پرتال خبری دانشگاه ... ظهر امروز دکتر داودی رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان به ...
honarastannabiacram.blogfa.com
هنرستان فنی و حرفه ای نبی اکرم بندرلنگه
هنرستان فنی و حرفه ای نبی اکرم بندرلنگه - بازدید برای دانش اموزان , نظرات و پیشنهاده های خود را بیان کنید - هنرستان فنی و ... دانشگاه جامع علمی کاربردی بندرلنگه.
www.uast.ac.ir
دانشگاه جامع علمی کاربردی
اطلاعیه دانشگاه جامع علمی کاربردی درخصوص شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ... سامانه ارزیابی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازی شد.