علمی کاربردی

اشتراک گذاشته شده با :

بندرلنگه دانشگاه علمی کاربردی

www.uastl.com
دانشگاه جامع علمي کاربردي بندر لنگه
رئیس دانشگاه علمی کاربردی بندرلنگه گفت: اداره کار باید محلی برای سیاستگذاری کار باشد تا یک دادگاه کاری که فقط به بحث بیمه بیکاری و شکایات بپردازد.

ho.uast.ac.ir
آدرس و تلفن مراکز آموزش علمی کاربردی استان هرمزگان - دانشگاه جامع ...
کاربردی تحت نظارت و وابسته دانشگاه جامع علمی. کاربردی واحد استان ... خیابان. دانشگاه. جامع. بندر لنگه. مرکز. آموزش. علمی. کاربردی. واحد. یک. هرمزگان. ) بندرلنگه.
ho.uast.ac.ir
رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰ - هرمزگان
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﺸﺎورزي-ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ. ﺗﺮﻣﯽ. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري. 160. ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ-ﮐﺎرﺑﺮدي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﮐﺎرداﻧﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي اﯾﻤﻨﯽ و ...
www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. ... سامانه علم سنجی ... ورود به پرتال خبری دانشگاه ... ظهر امروز دکتر داودی رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان به ...
jdhor.ac.ir
مرکز آموزش تخصصی شهرستان بندر لنگه - جهاد دانشگاهی هرمزگان
علمی کاربردی. معرفی علمی کاربردی ... 03, 11, 1395. محل قرارگیری: معاونت آموزشی مرکز آموزشی مرکز آموزش تخصصی شهرستان بندر لنگه ... تابلو اعلانات دانشگاه ...
honarastannabiacram.blogfa.com
هنرستان فنی و حرفه ای نبی اکرم بندرلنگه
هنرستان فنی و حرفه ای نبی اکرم بندرلنگه - بازدید برای دانش اموزان , نظرات و پیشنهاده های خود را بیان کنید - هنرستان فنی و ... دانشگاه جامع علمی کاربردی بندرلنگه.
www.farsnews.com
رئیس اداره صنعت بندرلنگه مطرح کرد عدم امکانات مناسب شرکت‌های ...
25 دسامبر 2016 ... عدم امکانات مناسب شرکت‌های فرآوری دریایی بندرلنگه مانعی بر سر راه صادرات ... در امر آبزیان از طریق دانشگاه علمی کاربردی شهرستان بندرلنگه بود.
www.uast.ac.ir
دانشگاه جامع علمی کاربردی
اطلاعیه دانشگاه جامع علمی کاربردی درخصوص شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ... سامانه ارزیابی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازی شد.