جدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مترجمی زبان انگلیسی مقطع کارشناسی را نشان می ..... آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس fanni.