به اطلاع کلیه دانشجویان دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده که در نیمسال دوم تحصیلی92-1391 نسبت به ثبت نام و انتخاب پودمان اقدام نموده ...