پیام دکتر فرزان قالیچی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان آذربایجان شرقی ... شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع علمیکاربردی استان آذربایجان شرقی.