دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 18 تهران.