24 ژانويه 2017 ... uastac25.ac.ir information at Website Informer. دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 25 تهران.