به گزارش روابط عمومی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای روز سه شنبه دوازدهم بهمن ماه جاری ... سنجش و ارزشیابی, دانشگاه علمی - کاربردی, منابع آموزشی.