انواع مرکز علمی - کاربردی تحقیقات صنعتی ایران. کاربرد اکسل در تهیه صورتهای مالی. مشخصات ظاهری : ص 166; رده بندی کنگره: 1385 14 ک الف / 4 / 5548 HF ...