دانشگاه های دولتی · دانشگاه فنی و حرفه ای · دانشگاه جامع علمی کاربردی · سازمان فنی و حرفه ای .... ایـن آزمون مشترکاً توسط دانشگاه کمبریج، کنسول بریتانیا (British Council) و مرکز آیلتس ... نوع جنرال ترینینگ آزمون آیلتس معلومات داوطلبان را در سطحی وسیعتر و در بستری علمی – اجتماعی می‌سنجد. .... موسسه آموزش عالي عصر دين و دانش:.