آزمون اصلی آیلتس در ایران در پنج موسسه ( آیلتس آزاد یا آیلتس دانشگاه آزاد ، آیلتس تهران ، آیلتس ایرسافام ، آیلتس خوارزمی ، آیلتس موسسه عصر علم و دین و دانش ) ...