دانشگاه علمی کاربردی دشتی ،دانشگاه علمی کاربردی خورموج.