سوابق اجرایی. • مدیر مسئول موسسه فرهنگی و هنری مشکوه دانش • مدیر مرکز آموزش ...