14 ژانويه 2017 ... uast34.ac.ir information at Website Informer. دانشگاه جامع علمی کاربردی - فرهنگ و هنر واحد 34 تهران.