تهران، بزرگراه شهید نواب صفوی (جنوب به شمال)، بالاتر از میدان 9 دی (حق ... در حوزه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و نابسامان شهری، دانشگاه کاربردی بوده که در حوزه  ...