دانشگاه علمی و کاربردی عتیق اصفهان وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری.