دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز علوم و فنون علامه طبرسی.