مرکز آموزش علمی کاربردی زر تحت نظارت دانشگاه علمی - کاربردی.