گروه زبان فرانسه در دانشگاه تربیت مدرس در سال 1368 راه‌اندازی شد. ... حال حاضر دارای رشته آموزش زبان فرانسه نیز می‌باشد، در حالی كه گروه‌های فرانسه در دانشگاه‌های ... فعالیت علمی گروه را می‌توان محدود به چهار حوزه تخصصی دانست: آموزش زبان، زبانشناسی، ... تخصصی گروه، تهیه و اجرای نمایش به زبان اصلی جهت تحقق کاربردی آموزش زبان.