هم اکنون در این دانشکده در رشته های زبان و ادبیات فارسی ( در سه شاخه دبیری زبان و ... و زبان فرانسه ( در دو شاخه ادبی و مترجمی ) در مقطع کارشناسی ، زبان وادبیات ... انتشار فصلنامه زبان شناسی کاربردی با رتبه علمی – پژوهشی و نمایه شده در آی اس سی.