25 دسامبر 2016 ... ... انتخابی رشته های کشتی آزاد و کشتی فرنگی جهت انتخابی تیم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران به شرح جدول زیر و به آدرس: خیابان دماوند، ...