مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج):. • دانشکده ادبیات وعلوم انسانی :میدان امام حسین- ابتدای خیابان دماوند- جنب بیمارستان بوعلی- پ ۴۴۹۲ کدپستی ۳۴۳۵۳- ۱۷۱۱۷ تلفن: ...