برای قبولی در رشته پرستاری باید از 10 سوال به چند سوال پاسخ دهید ؟ ... دانشگاه علوم پزشکی شیراز. نيمسال اول. 46, 29, 5678, 5377, 9204, 4681, 4, 4, 7, 4, 1, 2, 4 ...