وابسته به, دانشگاه علوم پزشکی شیراز. وب‌گاه, وبگاه. دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه شیراز این دانشکده نخست در سال ۱۳۳۲ بنام ... ازسال ۱۳۵۶ دراین مرکز برنامه کاردانی پرستاری (فوق دیپلم) نیز شروع گردید. ... رشته, کارشناسی · ارشد · دکترا ...