20 دسامبر 2014 ... ... بروجردی (ره) شهر ایلام از بخش های مختلف مرکز علمی کاربردی ایلام یک دیدن کردند. در این برنامه که با عنوان دانشگاه و درهای باز برگزار می شود دانش ...