7) اجراي دوره هاي رسمي آموزش هاي علميكاربردي مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالي كشور ... اين نهاد در حال حاضر علاوه بر دفتر مركزي داراي 43 واحد جهاد دانشگاهي است كه 13 ...