4 روز پیش ... دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در حکمی دکتر سید حسن قاضی عسگر را به عنوان رئیس واحد استانی اصفهان منصوب کرد.