عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر .... 11- کارگاه آموزش مقاله نویسی ویژه دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی تهران مرکز پیشتازان آئین زندگی،در ...