ن های دریافتی، وضعیت شرکت در. نمایشگاه ها ... کارگاه آموزشی: برنامه ریزی سند راهبردی ملی هنر صنعت فرش دستباف ایران ... دانشگاه علمی کاربردی فرش سپهر اصفهان.