مرکز آموزش علمي کاربردي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران. ... همکاران واحد آموزش: ... فرزانه فرامرزی, مدیر آموزش, faramarzi@cti.ir, 132 ...