... دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران قوچان; دانشگاه فرهنگیان ... مرکز آموزش علمی - کاربردی مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان.