هم اكنون و پس از گذشت ده سال، اين مؤسسه با داشتن نوزده رشته تحصيلي شامل رشته ... مجید ،کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری ،کاردانی پیوسته مدیریت خانواده ... بانکی ،کارشناسی مدیریت بازرگانی ،کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی ...