دارنده آی-دی کارت مدرسی دانشگاه جامع علمی-کاربردی -برپائي 7 نمایشگاه انفرادی و چندین کارگاه خوشنویسی - موسس و سرپرست انجمن خوشنویسان شهرستان خدابنده ...