7 دسامبر 2015 ... در دومین جشنواره دانشجویی ابن سینا نظاره گر هستیم و این جمله سال گذشته را مجدد مرور می کنیم که این. برگزیدگان .... ارگونومی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی-واحد مرکزی 1394 ... پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران.