هفتمین دوره جامع آموزشی - پژوهشی تابستانی انستیتو پاستور ایران. تهران - انستیتو ... تهران - دانشگاه آزاد اسلامی. چهارشنبه ۲۶ خرداد ... تهران - دانشکده علمی کاربردی گلدایران. چهارشنبه ۰۱ ... تهران - موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا. چهارشنبه ۲۸ ...