دارا بودن سابقه تدریس و یا سابقه مهارتی/ اجرائی مرتبط مستند به مدت حداقل 3 سال ... و وظایف کمیته های علمی تخصصی مدرسان خبره تجربی دانشگاه جامع علمی کاربردی ...