سازمان: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران. فرم شناسنامه. نوع : سازمان مستقل -وابسته به شهرداري تهران, هیأت امناء, سمت. تاريخ تأسيس : 1375, وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ...