14 دسامبر 2016 ... با توجه به اهمیت علم و فن آوری در جهان امروز، نیاز به کار علمی در ابعاد مختلف آن در سطح ... هدف ارائه و معرفی آخرین تجربیات و دستاوردهای پژوهشی و کاربردی در زمینه های مختلف ... در سطوح محلی، ملی، منطقه ای در تاریخ 5 اسفند 1395 در دانشگاه آزاد میبد برگزار نماید. ... کاربرد فن آوری های نوین ساختمانی در مسکن روستایی