... انجمن شیمی دارویی واحد علوم دارویی · انجمن شیمی کاربردی واحد علوم دارویی ... علمی - پژوهشی ... جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود دانشکده علوم و فناوری های نوین . ... اولين كارگاه آموزش سامانه پژوهشيار توسط معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی با حضور. ... و ۹۵/۱۱/۱۰ با دردست داشتن مدارک ذیل جهت ثبت نام به ساختمان ستادی واحد علوم.