وجود در دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در دانشگاه های ایران موجب می گردد که ... مدیریت بازرگانی نیل به خود کفایی علمی در زمینه های مختلف مدیریت و رهایی از ...