آدرس: قزوين- انتهای بلوار مدرس (بلوار شمالی) نبش کوچه 57. کدپستی:3413975648. شماره تلفن آموزش و مالی: 33344263-028. شماره تلفن معاونت دانشگاه: 33344264- ...