موسسه آموزش عالی پارسیان در رتبه بندی موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر ... ارائه چهار مقاله در کنفرانس علمی توسط دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مکانیک.