تماس با ما ... فکس: ۳۳۶۸۰۹۱۰(۰۸۶); تلفن های تماس: ۱۲ الی ۳۳۶۸۰۹۱۱(۰۸۶).