عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی. ارائه: ... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیه اله. -10. گروه بهداشت، درمان .... شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه. -00 ... مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی پیشتازان آئین زندگی. -00.