23 آگوست 2015 ... پژوهشکده و مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سوانح طبیعی در سال 1393 موفق به اخذ کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی در سطح منطقه ای گردیده ...