پژوهشکده سوانح طبیعی در چه رتبه ای قرار دارد و چه تعداد مقاله منتشر نموده و چند کنفرانس ... جامع علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی سایر ۲۵ مرکز سایر ۲۵ مرکز.