مرکز علمی-کاربردی جمعیت هلال احمر استان تهران به طور رسمی از سال 1390تأسیس گردیده است. این مرکز یک مجموعه ... کارشناسی امداد و سوانح گرایش سوانح طبیعی. 2.