مدیر مراکز فرهنگی منطقه 10 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به دلیل مشارکت در برنامه ... مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سازمان فرهنگی ورزشی و دانشگاه علمی کاربردی  ...